බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා උතුරේ ගිහින් කරපු ප්‍රකාශයකට සරත් ෆොන්සේකාගෙන් පිළිතුරු - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා උතුරේ ගිහින් කරපු ප්‍රකාශයකට සරත් ෆොන්සේකාගෙන් පිළිතුරු von Sinhala Sri Lanka   2 weeks ago

1,269 views

6 Likes   14 Dislikes

බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා උතුරේ ගිහින් කරපු ප්‍රකාශයකට සරත් ෆොන්සේකාගෙන් පිළිතුරු - 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 04 වන දින පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාව

Subscribe to Sinhala Sri Lanka.
ඔබ ප්‍රදේශයේ පුවත්, ඔබට සිදුවු අසාධාරණයක් ජනමාධ්‍යට වාර්තාකරගැනිමට සම්බන්ධ​ කරගන්න...

Facebook Page - https://www.facebook.com/SinhalaSriLanka.LK
__

#SinhalaSriLanka
#සිංහල ශ්‍රී ලංකා
#සිංහලශ්‍රීලංකා
#Sinhala Sri Lanka
#SriLanka
#SinhaleSriLanka
"Sinhala Sri Lanka"
"සිංහල ශ්‍රී ලංකා"

Sinhala, Sinhala Sri Lanka, Sri Lanka, Sinhala News, Sinhala Gossip, Sinhala Sindu, Sri Lanka Funny Video Clips, Sri Lanka News & Politics, Sinhala PuwathKommentare