කාමරයේ රෙදි නවමින් සිටි අයිනූර්ට සිදුවූ විපත මාර්ගයේ තිබූ CCTV කැමරා ඇසින් හෙළිකරගත් මෙහෙයුම - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!කාමරයේ රෙදි නවමින් සිටි අයිනූර්ට සිදුවූ විපත මාර්ගයේ තිබූ CCTV කැමරා ඇසින් හෙළිකරගත් මෙහෙයුම von Us News   1 year ago

81,631 views

457 Likes   79 Dislikes

Please watch: "ලංකාවට බැරි වැඩේ මෝදි කරයි හිතාගන්නවත් බැරි විදිහට සුළුජාතික ඡන්ද නැතිවම මෝදි දිනයි"
https://www.youtube.com/watch?v=3pIzQui-9lk --~--
වීඩියෝවල කොපි තියනවනම් අපට දැනුම් දීමට කාරුණික වන්න jcchathunews@gmail.comKommentare