පාසල් ප්‍රධානීන් දැනුවත් කර චක්‍රලේඛයක්​ - Sinhala Sri Lanka - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!පාසල් ප්‍රධානීන් දැනුවත් කර චක්‍රලේඛයක්​ - Sinhala Sri Lanka von Sinhala Sri Lanka   4 weeks ago

204 views

0 Likes   0 Dislikes

පාසල්වල සංවිධානය කෙරෙන විවිධ උත්සව සඳහා ශාලා වෙන්කර ගැනීමේ දී ඇතැම් පාසල් විසින් වියදම් අධික රංග ශාලා වෙන්කරගැනීම අවම කළ යුතු බවත්, ඒ සඳහා සියලු පාසල් ප්‍රධානීන් දැනුවත් කර චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරන්නට අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාට තමා උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

Subscribe to Sinhala Sri Lanka.
ඔබ ප්‍රදේශයේ පුවත්, ඔබට සිදුවු අසාධාරණයක් ජනමාධ්‍යට වාර්තාකරගැනිමට සම්බන්ධ​ කරගන්න...

Facebook Page - https://www.facebook.com/SinhalaSriLanka.LK
__

#SinhalaSriLanka
#සිංහල ශ්‍රී ලංකා
#සිංහලශ්‍රීලංකා
#Sinhala Sri Lanka
#SriLanka
#SinhaleSriLanka
"Sinhala Sri Lanka"
"සිංහල ශ්‍රී ලංකා"
#🇱🇰
#LK

Sinhala, Sinhala Sri Lanka, Sri Lanka, Sinhala News, Sinhala Gossip, Sinhala Sindu, Sri Lanka Funny Video Clips, Sri Lanka News & Politics, Sinhala PuwathKommentare