එංගලන්තේ සුද්දෝ ශ්‍රී ලංකාව දන්නවද?දන්නවනම් ඒ කුමක් නිසාද...අපූරු උත්තර ලැබුනේ... - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!එංගලන්තේ සුද්දෝ ශ්‍රී ලංකාව දන්නවද?දන්නවනම් ඒ කුමක් නිසාද...අපූරු උත්තර ලැබුනේ... von TIME FOR YOU   8 months ago

227,580 views

3,279 Likes   125 Dislikes

"සතුට හදවතේ රදවාගන්න. අපි නිරන්තරයෙන් ඔබ ළගම ඉන්නවා. අපි ඔබට ආදරෙයි. ජාතියක්, ආගමක්, කුළයක් අපිගාව නැහැ. ඔබයි අපේ සතුට"

TIME FRO YOU

#TIMEFORYOU #SRILANKA #HAPPYKommentare