කෑවොත් මුං මස් නොකයි වෙනත් මස් අනාවැකියකින් ඔබ්බට ගිය රසරහසක් - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!කෑවොත් මුං මස් නොකයි වෙනත් මස් අනාවැකියකින් ඔබ්බට ගිය රසරහසක් von Raavana Creation   2 months ago

113,893 views

1,203 Likes   140 Dislikes

නිර්මාංශ ඔබ සඳහාම ඉතාමත් රසවත් ගුණදායක ධාන්‍යම ආහාරයක් වශයෙන් මෙම මුං මස් ව්‍යංජනය හැඳින්විය හැකිය.මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ කල් බැදගත් මුං මස් කැබලි කාලයක් තබාගැනීමට හැකිවීමයි.Kommentare