බිලියනයක් ඉල්ලා නාමල් රාජපක්ෂට අපහාස නඩුවක් - Sinhala Sri Lanka - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!බිලියනයක් ඉල්ලා නාමල් රාජපක්ෂට අපහාස නඩුවක් - Sinhala Sri Lanka von Sinhala Sri Lanka   2 months ago

2,897 views

16 Likes   14 Dislikes

බිලියනයක් ඉල්ලා උදයගෙන් නාමල් රාජපක්ෂට අපහාස නඩුවක්
පිවිතුරු හෙළ උරුමය මාධ්‍ය හමුවේ දී නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල මහතා දැක්වූ අදහස්
2017.10.02
Subscribe to Sinhala Sri Lanka.
ඔබ ප්‍රදේශයේ පුවත්, ඔබට සිදුවු අසාධාරණයක් ජනමාධ්‍යට වාර්තාකරගැනිමට සම්බන්ධ​ කරගන්න...

Facebook Page - https://www.facebook.com/SinhalaSriLanka.LK
__

#SinhalaSriLanka
#සිංහල ශ්‍රී ලංකා
#සිංහලශ්‍රීලංකා
#Sinhala Sri Lanka
#SriLanka
#SinhaleSriLanka
"Sinhala Sri Lanka"
"සිංහල ශ්‍රී ලංකා"

Sinhala, Sinhala Sri Lanka, Sri Lanka, Sinhala News, Sinhala Gossip, Sinhala Sindu, Sri Lanka Funny Video Clips, Sri Lanka News & Politics, Sinhala PuwathKommentare