මියන්මාර් තානාපති කාර්‍යාලය ඉදිරිපිට කලහකාරීව හැසිරුණු පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!මියන්මාර් තානාපති කාර්‍යාලය ඉදිරිපිට කලහකාරීව හැසිරුණු පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් von Sinhala Sri Lanka   2 months ago

1,583 views

26 Likes   12 Dislikes

මියන්මාර් තානාපති කාර්‍යාලය ඉදිරිපිට කලහකාරීව හැසිරුණු පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව පොලිස්පතිට පැමිණිල්ලක්

Subscribe to Sinhala Sri Lanka.
ඔබ ප්‍රදේශයේ පුවත්, ඔබට සිදුවු අසාධාරණයක් ජනමාධ්‍යට වාර්තාකරගැනිමට සම්බන්ධ​ කරගන්න...

Facebook Page - https://www.facebook.com/SinhalaSriLanka.LK
__

#SinhalaSriLanka
#සිංහල ශ්‍රී ලංකා
#සිංහලශ්‍රීලංකා
#Sinhala Sri Lanka
#SriLanka
#SinhaleSriLanka
"Sinhala Sri Lanka"
"සිංහල ශ්‍රී ලංකා"

Sinhala, Sinhala Sri Lanka, Sri Lanka, Sinhala News, Sinhala Gossip, Sinhala Sindu, Sri Lanka Funny Video Clips, Sri Lanka News & Politics, Sinhala PuwathKommentare