ක්‍රිකට් පිටියෙන් උසාවියට? - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!ක්‍රිකට් පිටියෙන් උසාවියට? von ThePapare.com   1 year ago

6,082 views

88 Likes   4 Dislikes

අපරාධ නඩුවලට පෙනී ඉන්නට සිදුවෙන්නේ නමගිය අපරාධකරුවන්ටම පමණක් නොවෙයි. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ටත් අපරාධ නඩුවලට පෙනීඉන්න සිදුවෙලා තිබෙනවා. ඒ අය කවුද? බලලා දැනගන්න, ThePapare ඇසි-දිසි.Kommentare