බදුර්දීන් හොරකමේ ගොස් වසරක රටට ඩොලර් මිලියන 250 ක් අහිමි වේ - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!බදුර්දීන් හොරකමේ ගොස් වසරක රටට ඩොලර් මිලියන 250 ක් අහිමි වේ von SL VLOG   4 weeks ago

24,728 views

726 Likes   14 Dislikes

බුද්ධික පතිරණ ඔබේ අවධානය පිණිස !!!
අපි දිගින් දිගටම මේ ගැන හෙළි කළා නමුත් කරුංක ව්‍යාපාරය දැන් අවසන්, කරුංක ගොවින් ඉතාම අසරණ තැනක..
මේ ගැන පසුගිය වැඩසටහන් https://www.youtube.com/watch?v=32a9iAk-lWQ&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=MEuDQ9bRqW4

donate now
https://www.paypal.me/slvlogger
https://www.facebook.com/slvlog/
find us slvloggers@gmail.comKommentare