උදය ගම්මන්පිලට මිලියන 500ක් වන්දි ගෙවන්න හිරුණිකාට අධිකරණ නියෝගයක් - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!උදය ගම්මන්පිලට මිලියන 500ක් වන්දි ගෙවන්න හිරුණිකාට අධිකරණ නියෝගයක් von Sinhala Sri Lanka   2 months ago

3,061 views

33 Likes   4 Dislikes

උදයට මිලියන 500ක් වන්දි ගෙවන්න හිරුණිකාට අධිකරණ නියෝගයක්
පිවිතුරු හෙළ උරුමය මාධ්‍ය හමුවේ දී නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල මහතා දැක්වූ අදහස්
2017.10.02

Subscribe to Sinhala Sri Lanka.
ඔබ ප්‍රදේශයේ පුවත්, ඔබට සිදුවු අසාධාරණයක් ජනමාධ්‍යට වාර්තාකරගැනිමට සම්බන්ධ​ කරගන්න...

Facebook Page - https://www.facebook.com/SinhalaSriLanka.LK
__

#SinhalaSriLanka
#සිංහල ශ්‍රී ලංකා
#සිංහලශ්‍රීලංකා
#Sinhala Sri Lanka
#SriLanka
#SinhaleSriLanka
"Sinhala Sri Lanka"
"සිංහල ශ්‍රී ලංකා"

Sinhala, Sinhala Sri Lanka, Sri Lanka, Sinhala News, Sinhala Gossip, Sinhala Sindu, Sri Lanka Funny Video Clips, Sri Lanka News & Politics, Sinhala PuwathKommentare