පිංපොං ඉරාජ්ගෙන් සහ පියුමිගෙන් සමාව අයදී - සිත් රිදුමක් උනානම් සමාවෙන්න - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!පිංපොං ඉරාජ්ගෙන් සහ පියුමිගෙන් සමාව අයදී - සිත් රිදුමක් උනානම් සමාවෙන්න von Sinhala Sri Lanka   2 months ago

3,665 views

20 Likes   47 Dislikes

"යම් සිත් රිදුමක් උනානම් මගේ කනගාටුව" - රජිත හිරාන්
Subscribe to Sinhala Sri Lanka.
ඔබ ප්‍රදේශයේ පුවත්, ඔබට සිදුවු අසාධාරණයක් ජනමාධ්‍යට වාර්තාකරගැනිමට සම්බන්ධ​ කරගන්න...

Facebook Page - https://www.facebook.com/SinhalaSriLanka.LK
__

#SinhalaSriLanka
#සිංහල ශ්‍රී ලංකා
#සිංහලශ්‍රීලංකා
#Sinhala Sri Lanka
#SriLanka
#SinhaleSriLanka
"Sinhala Sri Lanka"
"සිංහල ශ්‍රී ලංකා"

Sinhala, Sinhala Sri Lanka, Sri Lanka, Sinhala News, Sinhala Gossip, Sinhala Sindu, Sri Lanka Funny Video Clips, Sri Lanka News & Politics, Sinhala PuwathKommentare