ખીચડી Without RICE | ડાયાબિટીસ સ્પેશિયલ રેસિપી Healthy Khichdi Recipe | #IndianRecipes #Healthy - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!ખીચડી Without RICE | ડાયાબિટીસ સ્પેશિયલ રેસિપી Healthy Khichdi Recipe | #IndianRecipes #Healthy von Unsullied Foods   6 months ago

9,388 views

153 Likes   15 Dislikes

INGREDIENTS:

1. Moong dal 50 gm
2. Moong Green fiber dal 50 gm
3. Chana /Gram dal 12 gm
4. Toor dal 12 gm
5. Oil 2 tbsp
6. Ghee 1 tbsp
7. Jeera/ Cumin 1 tsp
8.muster seed 1 tsp
9 Clove 4 to 5
10.cinnamon. 2 stick
11. Bay leaf 2
12. papper. 5 to 7
13. Vegetable. as you like
14. Tomato 1
15.Garlic 1 tsp
16.ginger 1 inch
17.Green Chill 1
18.Curry leaves and Coriander**************************************************************************************

Hello folks! This is Mita Rathod your cooking host for sattvik recipes. I vision for individuals who'd embrace sattvik food over junk food. It is high time this happens to our youth and people because what you consume ultimately defines the very nature of your actions.

Let us eat right in order to live and flourish well. It is my wish and blessing that every individual through the right food consumption becomes a full-fledged human being.

Follow us on Instagram and Facebook for more healthy insights:


https://www.instagram.com/unsulliedfoods/

https://www.facebook.com/Unsullied-foods-2055435981365177/?ref=aymt_homepage_panelKommentare