ඇස් මිරිකන හොර වෙදා ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යක නිලධාරියාට කරපු දෙයින් වෙද සරම ගැලවේයි | Vishwanath Wedamahata - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!ඇස් මිරිකන හොර වෙදා ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යක නිලධාරියාට කරපු දෙයින් වෙද සරම ගැලවේයි | Vishwanath Wedamahata von Sinhala Sri Lanka   2 months ago

356,930 views

1,417 Likes   451 Dislikes

ඇස් මිරිකන හොර වෙදා බැලුන් උඩයවන අතරේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යක​ නිලධාරියාට කරපු දෙයින් වෙදාගේ සරම ගැලවේයි - විශ්වනාත් වෙදමහතා

vishwanath wedamahatha,Subscribe to Sinhala Sri Lanka.
ඔබ ප්‍රදේශයේ පුවත්, ඔබට සිදුවු අසාධාරණයක් ජනමාධ්‍යට වාර්තාකරගැනිමට සම්බන්ධ​ කරගන්න...

Facebook Page - https://www.facebook.com/SinhalaSriLanka.LK
__

#SinhalaSriLanka
#සිංහල ශ්‍රී ලංකා
#සිංහලශ්‍රීලංකා
#Sinhala Sri Lanka
#SriLanka
#SinhaleSriLanka
"Sinhala Sri Lanka"
"සිංහල ශ්‍රී ලංකා"

Sinhala, Sinhala Sri Lanka, Sri Lanka, Sinhala News, Sinhala Gossip, Sinhala Sindu, Sri Lanka Funny Video Clips, Sri Lanka News & Politics, Sinhala PuwathKommentare