ගුවනට පෙනෙන නෙළුම් කුළුණේ ලස්සන- Lotus tower - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!ගුවනට පෙනෙන නෙළුම් කුළුණේ ලස්සන- Lotus tower von LankaAnews   7 months ago

25,833 views

250 Likes   9 Dislikes

දැනට වැඩ නිමවෙමින් පවතින නෙළුම් කුළුණ ලෝකයේ 19 වන උසම කුළුණ ලෙසයි සැලකෙන්නේ. මේ නෙළුම් කුළුණ ගුවනට පෙනෙන විස්මය හා එම නිර්මාණයේ කතාවයි.

Keywords:
USA
USA $
USA Dollars
Tourism
AUS $
Euro
Europe
Bank
Money
Store
Stock
Business
insuranceKommentare