ගුවනට පෙනෙන නෙළුම් කුළුණේ ලස්සන- Lotus tower - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!ගුවනට පෙනෙන නෙළුම් කුළුණේ ලස්සන- Lotus tower von LankaAnews   10 months ago

32,648 views

282 Likes   12 Dislikes

දැනට වැඩ නිමවෙමින් පවතින නෙළුම් කුළුණ ලෝකයේ 19 වන උසම කුළුණ ලෙසයි සැලකෙන්නේ. මේ නෙළුම් කුළුණ ගුවනට පෙනෙන විස්මය හා එම නිර්මාණයේ කතාවයි.

Keywords:
USA
USA $
USA Dollars
Tourism
AUS $
Euro
Europe
Bank
Money
Store
Stock
Business
insuranceKommentare